آزمایش آب استخر پرورش ماهی و میگو


آزمایش آب استخر پرورش ماهی و میگو

مدیریت آب در کارگاههای تکثیر و پرورش میگو:

آب مهمترین عامل در تکثیر میگو به حساب می آید. یک مرکز تکثیر بدون دسترسی به منبع آب با کیفیت مناسب آنچنان که بایسته است موفق نخواهد بود. در پاره ای از موارد، حتی پیشرفته ترین دستگاهها امکان تغییر ویژگی های آب و بهبود کیفیت آب را ندارد.

در صورتی که درجه حرارت آب کمتر از دمای تعیین شده در جدول زیر باشد، نیاز به استفاده از وسایل گرمایشی می باشد.

 

                                          (ویژگی های کیفی آب مورد نیاز مرکز تکثیر میگو)

 

عملیات مهندسی تامین آب پرورش میگو عبارتند از:

  1. پمپاژ آب 2- تصقیه فیزیکی آب 3- تصفیه بیولوژی آب(ضدعفونی) 4- هوادهی 5- کوددهی 6- آهک پاشی

اهمیت کنترل کیفیت شیمیایی و میکروبی آّب استخر پرورش میگو:

حفظ فاكتورهای كیفی شیمیایی و میکروبی آب مزارع پرورش میگو در دامنه مناسب و مورد قبول برای رشد مطلوب میگوهای در حال پرورش ضروری است و نبایستی میزان آنها به حد مرگ آور برسند.

عواملی نظیر PH و اكسیژن محلول بایستی دو بار در روز( یكی صبح و دیگری در عصر )آن هم در قسمت ناحیه خروجی و نزدیك كف استخر مورد سنجش قرار گرفته و همگام با آن نیز می توان به بررسی و ثبت شفافیت، دما و شوری استخر پرورش اقدام نمود . اندازه گیری روزانه این عوامل اطلاعات مفیدی در خصوص كیفیت آب استخرهای پرورش میگو در اختیار مدیر تولید قرار خواهد داد، لذا لازم است اندازه گیری این عوامل در محل مزرعه صورت می گیرد.