آزمایشگاه هیستو پاتولوژی


آزمون های قابل انجام در این بخش عبارتند از :

-آزمون های بافت شناسی بر روی انواع فرآورده های گوشتی از قبیل سوسیس ، کالباس ، ناگت ، کتلت ، کباب لقمه ، همبرگر ، گوشت چرخ کرده و تشخیص بافت های غیر مجاز در آنها .

-مطالعه پاتولوژیک بر روی بافت های ارسالی از گونه های مختلف حیوانی و انجام رنگ آمیزی های عمومی و اختصاصی و ایمونوهیستوشیمی بر روی آنها.

-تهیه لام ها و اسلایدهای آموزشی برای سازمان ها ، دانشگاهها ، و مراکز آموزشی .

-انجام کلیه طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در زمینه بافت شناسی و پاتولوژی.

- آموزش تکنیک های هیستوپاتولوژی به دانشجویان و سایر افراد متقاضی .