مقالات


مواد آلی در خاک

ماده آلی خاک اهمیت زیادی در حاصلخیزی خاک دارد. در این مقاله از آزمایشگاه آسا با مواد آلی خاک و روشهای اندازه گیری آن آشنا شوید.

TVNپودر گوشت چیست؟

شاخص TVN به معنی مجموع نیتروژن فرار است که حاصل فرایندهای میکروبی می باشد. این شاخص معمولا برای بررسی کیفیت انواع پودر گوشت و پودر ماهی استفاده می شود.