اندازه گیری فلزات


این بخش توسط یک نفر دکترای شیمی تجزیه ( خانم دکتر صالحه قاهری ) و یک نفر کارشناس شیمی توسط دو دستگاه Atomic Absorbtion و Atomic Fluoresce به روش های کوره ، شعله و هیبرید انجام می شود .

نمونه هایی که به این بخش ارجاع می شود عبارتند از :
- آب های معدنی
- آب های آشامیدنی بسته بندی
- آب رودخانه ها و چاهها
- پساب ها
- کلیه مواد غذایی مورد مصرف انسان - دام و طیور و ابزیان .

روش های مورد استفاده در این بخش عمدتا Standard methods ،جزوات سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRIAOAC می باشد .