طرح های تحقیقاتی و گزارشات زیست محیطی


طرح های تحقیقاتی و گزارشات زیست محیطی

پایش کیفی آبهای سطحی و ارائه گزارش های تحلیلی :

کنترل و بررسی منابع آبهای سطحی و ارائه گزارش های زیست محیطی مربوطه جهت بهره برداری از این منابع برای تامین آب شرب، کشاورزی و صنایع مختلف نیاز کشور را در حفظ و سازمان دهی این ثروت ارزشمند برآورده خواهد کرد . داشتن برنامه مدون پایش و بررسی و کنترل کیفی و کمی این منابع ، نیاز متخصصین مدیریت منابع آب کشور و مهندسین مشاور را در جهت برنامه ریزی و بهره برداری بلندمدت از این منابع مرتفع ساخته و نقش مهمی در سیاست گذاری در این رابطه خواهد داشت .

پایش کیفی منابع آب زیر زمینی و ارایه گزارشات تحلیلی:

با توجه به اینکه آب های زیر زمینی فراوان ترین منابع آب شیرین قابل بهره برداری و در دسترس دنیا را تشکیل میدهند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند .جایگاه منابع آب زیر زمینی به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندهای ذخایر آب شرب و همچنین حفظ کیفیت و جلوگیری از آلودگی این منابع به آلاینده های مختلف اهمیت کنترل و بررسی های دوره ای را مشخص خواهد کرد .با توجه به زمان مورد نیاز جهت رفع آلودگی در صورت نفوذ آلاینده ها به این منابع ،نمونه برداری ، پایش کیفی و کمی و ارسال گزارشات تحلیلی دوره ای از وضعیت این منابع ، کمک شایانی در جهت بهره برداری از آب زیر زمینی خواهد کرد .

پایش و مطالعه کیفی آب در یاچه های سد ها از اعماق مختلف :

دریاچه های پشت سدها در واقع حجم گسترده ای از منابع آّب هستند که به صورت مصنوعی ایجاد شده و به دلیل دخالت ثانویه و حجم آب وروردی حفظ و کنترل آن از پیچیدگی های برخوردار است بهره برداری از این منابع در جهت تامین آب شرب ، مصارف کشاورزی ، تولید برق و ..... موقعیت این مخازن را بسیار استراتژیک و مدیریت و نگهداری از آن را حایز اهمیت میکند . نمونه برداری های دوره ای ، و انجام آزمایشات و پایش فصلی این منابع و ارایه گزارشات مدل سازی کیفی و لایه بندی حرارتی و پایش کیفی دریاچه های پشت سد با توجه به تغییرات و اثر پذیری مخازن از آب ورودی و محیط به حفظ و بهره برداری از آن کمک شایانی خواهد کرد .

پایش کیفی آب های شنا گاهی و مناطق تفریحی و ارایه گزارشات تحلیلی :

حفظ کیفیت آبهایی که از نظر شنا مورد بهره برداری قرار میگیرند از نقطه نظر بیماری ها و عوارضی که ممکن است سلامت اشخاص را تهدید کند اهمیت می یابد . با توجه به گستردگی آب های شناگاهی ، این منابع در معرض آلودگی های محیطی بسیار بوده و نظارت مستمر و نمونه برداری و کنترل بهداشتی و پیشگیری از این خطرات احتمالی ، سلامت و بهداشت شناگران را تضمین مینماید . لذا با توجه به گستردگی و شرح خدمات آنالیز میکروبی و موجودات بیولوژیک از جمله فیتو پلانگتون ها و زئو پلانگتون ها و تخم انگل ها و کلیه آزمون های لازم جهت کنترل میکروبی ، شیمیایی ، و بیولوژیکی آب های شناگاهها در این آزمایشگاه امکان پذیر است .

پایش کیفی آبهای ساحلی و ارایه گزارشات تحلیلی :

پایش و ارزیابی کیفی آبهای ساحلی از نقطه نظر مقایسه و بررسی غلظت آلاینده های زیست محیطی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و انجان آزمایشات و اراییه گزارشات تحلیلی و تخصصی بر این اساس به مدیدریت و حفظ و نگه داری این منابع کمک شایانی خواهد کرد . ضمنا در سالهای اخیر با توجه به بهره برداری از ایستگاههای آب شیرین کن در آبهای خلیج فارس ، امکان نمونه برداری از اعماق مختلف اب دریا و انجلم آزمایشلت بر روی آب های شور یا فوق شور اینگونه منابع نیز فراهم شده است .

پایش کیفی آب استخر های شنا و جکوزی و استخر های پرورش آبزیان و پیشنهاد اقدامات لازم :

با توجه به محبوبیت ورزش شنا و سلامت شناگران ، کنترل بهداشتی و استخر های شنا از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ارسال کارشناس جهت نمونه برداری و انجام آزمایشات شیمیایی و میکروبی و بیولوژی طبق استاندارد 11203 سازمان ملی استاندارد و تنظیم گزارشات تخصصی در مورد وضعیت آب استخر و ارایه راهکار در صورت نیاز در جهت رفع مشکلات مربوطه از جمله خدمات شرکت آزمون سلامت آسا در زمینه پایش و کنترل بهداشتی آب استخر های شنا می باشد . همچنین با توجه به حساس بودن و بررسی و کنترل دقیق استخر های پرورش ماهی ، حفظ شرایط ایده آل و مناسب برای پرورش و رشد آبزیان گرمابی و سرد آبی ، از اهمیت ویژه ای بر خوردار بوده و کلیه فاکتور های مربوط به استاندارد آب مناسب برای پرورش آبزیان در شرکت آزمون سلامت آسا مورد بررسی قرار میگیرد .