راهنمای کنترل کیفیت آب ،بهداشت و ایمنی در استخرهای شنا


آزمایش آب استخر و کنترل بهداشتی آب استخرها

انجام آزمایشات مربوط به کنترل بهداشتی ، میکروبی و شیمیایی آب استخرها-نمونه برداری دوره ای از استخر-تنظیم گزارش های تخصصی در مورد وضعیت آب استخر و ارائه راهکارهای علاج بخشی ( در صورت نیاز ) در جهت رفع مشکلات احتمالی