طرح خود اظهاری سازمان حفاظت محیط زیست


طرح خود اظهاری سازمان حفاظت محیط زیست

طرح پایش خود اظهاری سازمان حفاظت محیط زیست

بر اساس ضوابط و قوانین سازمان حفاظت محیط زیست و به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب زیست محیطی کلیه واحدهای بزرگ تولیدی ، صنعتی عمرانی و خدماتی موظف اند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری اثرات آلودگی و تخریب زیست محیطی صنعت خود اقدام و نتیجه را در چارچوب جداول خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند و در صورتیکه مقادیر به دست آمده از آنالیز یا پارامترهای آلاینده آن واحد در چارچوب استاندارد خروجی فاضلاب سازمان حفاظت محیط زیست نباشد موظف به کاهش اثرات مخرب پساب خود بوده و شرایطی را برای تصفیه و اصلاح آلاینده خود فراهم سازد .

در این راستا شرکت آزمون سلامت آسا در طرح پایش خوداظهاری سازمان محیط زیست که یکی از اولین آزمایشگاههای معتمد سازمان بوده ، کلیه آزمایش های مربوط به نمونه برداری و آزمون های مربوط به پساب خروجی را بر طبق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست انجام داده و در ضمن ارائه نتایج به صاحب صنعت و اداره محیط زیست استان ، مدیران صنایع را در جهت کنترل و پایش آلودگی های مربوط به فاضلاب صنایع خود یاری می رساند .

اولین قدم در جهت بررسی قابلیت تصفیه پذیری پساب واحدهای صنعتی انجام آزمون جار (Jar Test ) بوده که در واقع طراحی مدلی از سیستم تصفیه خانه مورد نظر در مقیاس آزمایشگاهی می باشد و با بررسی و محاسبه مواد منعقدکننده و کمک منعقدکننده و همچنین زمان و سرعت تداخل ، مهندسین مشاور را در جهت طراحی و اجرای سیستم تصفیه خانه یاری می رساند .

این آزمون یکی از مهمترین آزمون های بخش آب و پساب بوده و در جهت تصفیه پذیری و کاهش فاکتورهای آلاینده ، نیاز صنایع را به تایید از طرف سازمان حفاظت محیط زیست مرتفع می سازد .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمایشگاه آب و فاضلاب کلیک کنید.


نوشته شده در تاریخ :12 اردیبهشت 1397

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: