واحد نمونه برداری و ارسال کارشناس


قوانین واحد نمونه برداری :

نمونه برداري :
مهمترين عامل در رسيدن به نتايج درست و قابل اعتماد در كليه بخش هاي آزمايشگاهي ، اطمينان از نحوه صحيح نمونه برداري مي باشد. براي رسيدن به اين منظور حتما مي بايستي از كارشناسان زبده مربوط به هر بخش استفاده نمود. نمونه هايي كه در شرايط خارج از استاندارد مربوطه تهيه شوند فاقد ارزش بوده و اتلاف انرژي و هزينه را به دنبال خواهد داشت . لذا توجه به نكات زير در هر مورد نمونه برداري ضروري بوده و در كليه شرايط ، هماهنگي و مشورت با آزمايشگاه قبل از اقدام به نمونه برداري توصيه مي گردد. آزمايشگاه آسا تيم نمونه برداري مجهز به كليه ابزار لازم را در تمام بخش ها دارا مي باشد. در كليه نتايج صادره از سوي آزمايشگاه نام نمونه بردار در برگه جواب قيد مي گردد.

الف- نمونه هاي خون و بيولوژيك :
ارسال خون متعلق به دام بزرگ و دام كوچك بسته به نوع درخواست در ونوجكت هاي ساده يا حاوي ماده ضد انعقاد در كنار يخ صورت گيرد.
ارسال خون طيور در سرنگ هاي يك بار مصرف به صورت عمودي (سر سوزن به بالا ) در كنار يخ صورت گيرد. توجه شود كه در هيچ حالتي خون اخذ شده از حيوانات نبايد فريز شود و مي بايد در همان روز نمونه برداري به آزمايشگاه ارسال شود. مواردي كه درخواست آزمايش هاي بيوشيمي خون مطرح مي باشد مانند اندازه گيري قند سرم خون يا فيبرينوژن ، حتما با آزمايشگاه هماهنگي هاي لازم صورت گيرد تا توصيه هاي لازم اعمال گردد. نمونه هاي ادرار و مدفوع ، شير، پوست و مو و يا موارد پاتولوژيك حتما در ظروف استريلي كه از آزمايشگاه تهيه مي شود در همان روز نمونه برداري به آزمايشگاه ارسال گردد.
در كليه موارد ، بهتر است قبل از ارسال نمونه و يا حتي اخذ نمونه با آزمايشگاه هماهنگي لازم صورت پذيرد. نمونه هاي رسيده به آزمايشگاه حتي المقدور تا 2 ماه در شرايط مطلوب نگهداري مي شود.

ب- نمونه هاي آب و پساب :
جهت آزمايش شيميايي كامل آب درحدود 1.5 ليتر آب تهيه شده در ظرف تميز . آزمايشات ميكروبي كه نياز به فيلتراسيون باشد حداقل 2 ليتر در ظرف استريل الزامي است.
جهت آزمايش ميكروبي آب ، حدود 100 cc نمونه آب كه در شرايط استريل تهيه شده باشد در ظروف استريلي كه آزمايشگاه در اختيار قرار مي دهد تهيه و ارسال گردد. در برخي موارد افزودن مواد خنثي كننده كلر ضروري است
جهت آزمايش بيولوژي آب 4 ليتر آب در ظروف تميز و كاملا نو تهيه و ارسال گردد ( دقت شود ظرف كاملا پر نشود). جهت آزمايش پساب ، بسته به درخواست، حجم نمونه متفاوت است . هماهنگي با بخش مربوطه ضروري است.- در كليه موارد نمونه برداري از رودخانه ها ، چاهها ، پساب كارخانجات ، درياچه ها و... بهتر است از كارشناسان زبده آزمايشگاه استفاده شود تا با وسايل مخصوص اقدام به عمليات نمونه برداري نمائيم. - مواردي كه اندازه گيري فلزات مورد نظر باشد حتما با آزمايشگاه هماهنگي بعمل آيد تا ظروف مخصوص همراه با مواد نگهدارنده در اختيار قرار گيرد. در كليه موارد نمونه هاي اخذ شده مي بايد در همان روز در كنار يخ ( فريز نشود ) به آزمايشگاه ارسال شود.
- مواردي كه جهت كنترل پساب هاي كارخانجات يا موسسات انجام مي شود و نتايج صادره به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه مي شود ، می بایستی نمونه برداري حتما توسط كارشناسان آزمايشگاه صورت گيرد تا نتايج مورد قبول سازمان حفاظت محيط زيست واقع شود.
نمونه برداري آب : دستورالعمل نمونه برداري آب نشريه شماره 274 وزارت نيرو - سازمان مديريت منابع آب ايران – دفتر استاندارد ها و معيارهاي فني. نمونه هاي رسيده به آزمايشگاه تا 2 هفته پس از ارائه نتايج در شرايط مطلوب نگهداري شده و سپس معدوم مي گردد.

ج- نمونه هاي مواد غذايي :
كليه نمونه برداري هاي مربوط به مواد غذايي حتما طبق شرايط استاندارد و توسط كارشناسان مربوطه صورت گيرد.نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه حتي المقدور تا 2 ماه در شرايط مطلوب نگهداري مي شود.
نمونه برداري گوشت و فرآورده هاي ايران – موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران شماره استاندارد ايران 690