پذیرش و جوابدهی


قوانین واحد پذیرش و جوابدهی :
نحوه پذيرش نمونه ها ، تسويه حساب مالي ، دريافت نتايج ، حفظ نمونه ها در بايگاني تابع قوانين مي باشند كه در اين بخش اعلام مي گردد.                     

الف–پذيرش نمونه ها
ساعت كار پذيرش آزمايشگاه همه روزه غیر از ایام تعطیل از 00 : 8 صبح الي 16:45بعد از ظهر ، پنجشنبه ها 00: 8 الي00 :12 ظهر مي باشد. پذيرش نمونه ها و جوابدهي همه روزه در زمان مذكور انجام ميشود.
شرايط پذيرش نمونه :

کلیه نمونه های ارسالی به آزمایشگاه می بایستی درخواست کتبی مبنی بر مشخص بودن آزمایشات دارا باشند .نمونه های ارسالی به آزمایشگاه می بایست از کیفیت لازم و استاندارد برخوردار باشند و در شرایط مطلوب ( از نظر درجه حرارت یا بسته بندی ) ارسال شوند .

در مورد نمونه هايي كه نياز به عمليات آزمايشگاهي فوري دارند، از نظر تعطيلات روز بعد يا آخر وقت بودن قبل از هر گونه اقدامي حتما می بایست با آزمايشگاه هماهنگي های لازم صورت پذيرد.

ب - تسويه حساب مالي  :

تسويه حساب در مورد هر نمونه ارسالي ، درهمان روز انجام مي شود ، مگر مواردي كه متقاضي با آزمايشگاه قرارداد كتبي داشته باشد. در صورت فراهم شدن شرايط فوق مسئول پذيرش اقدام به پذيرش نمونه خواهد نمود و بلافاصله نمونه پس از كد و شماره گذاري به بخش مربوطه ارسال ميگردد.

ج- دريافت نتايج و حفظ نمونه ها در بايگاني ، اعتراضات:

تاریخ آماده شدن نتايج آزمايش بر روي برگه پذيرش قيد مي گردد ، نتايج صادر شده فقط در يك نسخه و در صورت درخواست متقاضي نسخه المثني صادر خواهد شد. نتايج صادره تا 2 ماه در آزمايشگاه نگهداري مي شود. نمونه هاي ارسالي در صورت امكان حداكثر تا 2 ماه در آزمايشگاه در شرايط مطلوب نگهداري مي شوند. هرگونه اعتراض به نتایج صادره ، حداکثر 7 روز پس از دریافت نتیجه آزمون ، قابل رسیدگی خواهد بود .