فهرست آزمایشات


فهرست آزمایشات شیمی آب و پساب

فهرست آزمایشات شیمی آب و پساب

آزمونهای فیزیکی و شیمیایی بر روی نمونه های آب و پساب
 آزمایشات عسل

فهرست آزمایشات عسل

تعیین کیفیت عسل -اندازه گیری ساکارز عسل-قند احیا کننده- قند کل
آزمایش میکروبی آب و پساب/استاندارد میکروبی آب

فهرست آزمایشات میکروب شناسی آب و پساب

آزمایشات میکروبی آب در نمونه ها و با استاندارد آزمایشات میکروبی انجام می شود. فهرست آزمون های میکروبی آب و پساب به همراه استاندارد آنها را در این صفحه از آزمایشگاه آسا بخوانید.
فهرست آزمایشات آنالیز کروماتوگرافی hplc

فهرست آزمایشات آنالیز کروماتوگرافی HPLC

آزمایش های مرتبط با دستگاه کروماتوگرافی hplc