فهرست آزمایشات میکروبی آب وفاضلاب


ردیف

آزمون

توضیحات

1

شمارش کلیه میکروب های هوازی

برای بررسی بار کلی میکروبی نمونه های آب مورد آزمایش بررسی می شود.

2

شمارش کلیه کلیفرم ها به روش MPN

این آزمون جهت بررسی آلودگی آب به فاضلاب انجام می گردد.

3

شمارش کلیه کلیفرم های مدفوعی به روش MPN

این آزمون جهت بررسی آلودگی آب به فاضلاب انجام می گردد.

4

شمارش کلیه استرپتوکوک های مدفوعی به روش MPN

این آزمون جهت بررسی آلودگی آب به فاضلاب انجام می گردد.

5

شمارش کپک

برای بررسی وجود اسپورهای قارچ موجود در آب بررسی می گردد.

6

شمارش کلیه مخمرها

---

7

جستجوی یا شمارش سودوموناس ائروژینوزا به روش MPN

یکی از شاخص های آلودگی آب استخرهای شنا می باشد.

8

جستجوی کلیفرم ها به روش فیلتراسیون

بررسی آلودگی فاضلابی در آبهای معدنی با روش فیلتر کردن نمونه

9

جستجوی کلیفرم های مدفوعی (اشریشیاکلی )به روش فیلتراسیون

بررسی آلودگی فاضلابی در آبهای معدنی با روش فیلتر کردن نمونه

10

جستجوی کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت به روش فیلتراسیون

برای بررسی آلودگی آب های معدنی به باکتری های بی هوازی اسپوردار

11

جستجوی انتروکوکوس های روده ای به روش فیلتراسیون

بررسی آلودگی فاضلاب در آب

12

جستجوی سودوموناس ائروژینوزا به روش فیلتراسیون

سودوموناس ها در آب و خاک به صورت طبیعی حضور دارند و حضورشان در آب موجب بیماری از طریق ترشح سموم و حمله به بافت ها در افراد دارای نقص ایمنی می شود .

13

شمارش استافیلوکوک به روش فیلتراسیون

بررسی آلودگی آب از نظر وجود استافیلوکوک ، این باکتری ها به صورت طبیعی روی پوست افراد وجود دارد.

14

جستجوی سالمونلا به روش فیلتراسیون

یکی از شاخص های آلودگی مهم در آب که باعث ایجاد بیماری حصبه و شبه حصبه می گردد.این باکتری از طریق حیوانات و محصولات حیوانی به انسان منتقل می گردد.

15

شمارش کلیفرم ها به روش POURPLATE

---

16

شمارش کلیفرم های مدفوعی به روش POURPLATE

---

17

شناسایی و شمارش کاندیدا آلبیکنز

---

18

جستجو و شمارش ویبریو

بررسی بررسی آلودگی آب از نظر شیوع شامل بیماری وبا بررسی می گردد.

19

بیولوژی - شمارش و شناسایی فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون ها

بررسی وجود فیتوپلانکتون ها (جلبک ها ) و زئوپلانکتون ها و تک یاخته ها در آب از نظر بهداشتی و جلوگیری از بیماری

20

شمارش تخم انگل

برای بررسی وجود تخم انگل در آب های کشاورزی ، آبیاری و آبهایی که برای تصفیه شرب مورد استفاده قرار می گیرند.