فهرست آزمایشات هماتولوژی و انگل شناسی،بیوشیمی خون


ردیف

نوع آزمون

توضیحات

1

آزمایش مستقیم خون برای جستجوی میکروفیلر ها

برای تعیین میکروفیلرها از طریق روش میکروسکوپی و دیدن لام محیطی خون

2

گسترش خون برای جستجوی تک یاخته های خونی

برای تعیین تک یاخته های خونی از طریق روش میکروسکوپی و دیدن لام محیطی خون

3

آزمایش مستقیم مدفوع برای جستجوی تخم انگل

برای تعیین تخم انگل بر روی مدفوع از طریق روش میکروسکوپی و دیدن لام محیطی خون

4

آزمایش مستقیم برای جستجوی انگلهای جلدی

بررسی مستقیم پوست و مو زیر لامپ uv و نور معمولی جهت تشخیص انگل های جلدی

5

Stool LPG

تعیین وجود لارو انگل در مدفوع به روش میکروسکوپی

6

Stool EPG

تعیین وجود تخم انگل در مدفوع به روش میکروسکوپی

7

بررسي وجود خون در مدفوع

بررسی وجود خون در مدفوع حیوانات به روش اکسیداز

8

شمارش گلبولهای خونی و تفریق آنها (CBC )

شمارش سلول های خونی RBC, HCT , PLT, و ...

9

ESR خون

سدیمانتاسیون:سرعت رسوب گلبولهای قرمز در شرایط معمولی اتاق به حالت عمودی

10

شمارش Diff + WBC

شمارش و تفریق گلبولهای سفید خون

11

هماتوكريت

شمارش درصد حجم گلبول های قرمز در خون

12

Progesterone

اندازه گیری هورمون پرژسترون به روش الایزا

13

Testosterone

اندازه گیری هورمون تستوسترون به روش الایزا

14

Prostatic Specific Antigen (PSA)

آزمایشات پروستات

15

سدیم خون

جهت اندازه گیری سدیم سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد .

16

پتاسیم خون

جهت اندازه گیری پتاسیم سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد .

17

قند خون

جهت اندازه گیری قند سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد .

18

اوره خون

جهت اندازه گیری اوره سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد .

19

کراتینین سرم

جهت اندازه گیری کراتین سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد .

20

تری گلیسیرید

جهت اندازه گیری تری گلیسیرید سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد .

21

کلسترول

جهت اندازه گیری کلسترول سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد .

22

اسید اوریک

جهت اندازه گیری اسید اوریک سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد .

23

آمیلاز

جهت اندازه گیری آمیلاز سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد .

24

لیپاز

جهت اندازه گیری لیپاز سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد .

25

GGT

جهت اندازه گیریGGT سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد .

26

OT (AST )

جهت اندازه گیری اسپارتان آمینوترانسفراز در کلیه حیوانات کاربرد دارد . ( آنزیم کبدی )

27

PT (ALT )

جهت اندازه گیری آلانین آمینوترانسفراز در کلیه حیوانات کاربرد دارد .

28

CPK

جهت اندازه گیری کراتینین فسفوکیناز در کلیه حیوانات کاربرد دارد . افزایش این نوع آنزیم نشاندهنده ی آسیب به سلول های مغزی و قلبی است .

29

LDH

اندازه گیری LDH در کلیه حیوانات

30

LDL

اندازه گیری لیپو پروتئین با دانسیته پایین (کلسترول بد)

31

HDL

اندازه گیری لیپوپروتئین با دانسیته بالا ( کلسترول خوب)

32

Fe

اندازه گری میزان آهن خون

33

TIBC

اندازه گیری ظرفیت اتصال آهن در خون

34

کلسیم خون

اندازه گیری کلسیم خون در کلیه حیوانات

35

فسفر خون

اندازه گری پتاسیم در خون کلیه حیوانات

36

پروتئین خون

جهت اندازه گیری کل پروتئین های سرمی خون کاربرد دارد .

37

پروتئین ادرار

جهت تشخیص Proteinuria

38

Mg خون یا ادرار

جهت اندازه گیری کلسیم یا منیزیم در سرم خون با ادرار حیوانات

39

کراتینین ادرار

جهت اندازه گیری کراتینین در سرم خون

40

بیلی روبین

اندازه گیری بیلی روبین ( ماده ای که از کاتابولیسم هم زنجیره گلوبولین بوجود می آید و عامل اصلی یرقان است .)

41

آلبومین

اندازه گیری آلبومین در سرم خون حیوانات مختلف

42

فسفاتاز آلکان

اندازه گیری فسفاتاز آلکان در سرم خون

43

فسفاتاز اسید

اندازه گیری فسفاتاز اسید در سرم خون کلیه حیوانات

44

فیبرینوژن

اندازه گیری فیبرینوژن در سرم خون

45

آزمایش کامل ادرار

بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ادرار حیوانات

46

T3

اندازه گیری هورمون تیروئیدی

47

T4

اندازه گیری هورمون تیروئیدی

48

TSH

اندازه گیری هورمون تیروئیدی

49

توتال ليپيد در خون

اندازه گیری توتال لیپید در سرم خون حیوانات

50

ايزوسيترات دهيدروژناز

اندازه گیری ایزوسیترات دهیدروژناز در سرم خون کلیه حیوانات

51

سوربيتول دهيدروژناز

اندازه گیری سوربیتول دهیدروژناز در سرم خون کلیه حیوانات

52

کورتیزول

اندازه گیری کورتیزول در سرم خون حیوانات

53

Prolactin

اندازه گیری هورمون پرولاکتین در سرم خون حیوانات

54

DHEA

اندازه گیری هورمون DHEA در سرم خون حیوانات

55

Estradiol ( Estrogen )

اندازه گیری هورمون استرادیول در سرم خون حیوانات

56

مس خون

اندازه گیری مس در سرم خون حیوانات

57

روي خون

اندازه گیری روی در سرم خون حیوانات

58

گلوبولین

---

59

ازت اوره شیر MUN

---

60

BHBA

---

61

پستانداران آبزیCBC

---

62

FSH

اندازه گیری هورمون FSH در سرم خون حیوانات

63

LH

اندازه گیری هورمون LH در سرم خون حیوانات

64

آزمون پاتولوژی بر روی کلیه بافت های کلیه ی جانوران

---

65

آزمون بافت شناسی بر روی فرآورده های گوشتی

---