فهرست آزمایشات میکروب شناسی مواد غذایی


ردیف

نوع آزمون

توضیحات

1

شمارش کلی باکتری های هوازی مزوفیل

(شمارش مزوفیلیک)

بررسی بار کلی میکروبی نمونه

2

شناسایی یا شمارش انتروباكترياسه در مواد غذايي

انتروباکتریاسه خانواده ای بزرگ از باکتری های گرم منفی است که به صورت طبیعی در روده انسان و حیوانات زندگی می کند .

3

شناسایی یا شمارش کلیفرم

---

4

شناسایی یا شمارش E.Coli

مهمترین باکتری روده ای که شاخص آلودگی محصولات غذایی می باشد که از طریق ترشح سموم باعث ایجاد اسهال می گردد .

5

شناسایی یا شمارش استافيلوكوك های كواگولاز +

استاف اورئوس دارای سمی به نام انترتوکسین می باشد که در صورت بالا بودن این باکتری در مواد غذایی باعث مسمومیت شده و به دلیل تحریک گیرنده های عصبی اثر استفراغ آوری دارد .

6

شناسایی یا شمارش كلستريديوم های احيا كننده سولفيت

باکتری هایی هستند که با تولید سم انتروتوکسین باعث مسمومیت و ایجاد اسهال و از دست رفتن آب و الکترولیت های بدن می شود . این باکتری ها برای رشد به شرایط کاملا بی هوازی نیاز دارند .

7

شناسایی كلستريديوم پرفرنجس

---

8

شمارش كپك ها

بررسی وجود قارچ و یا اسپورهای آنها در مواد غذایی ، قارچ ها دیر رشد هستند و معمولا در طی 3 تا 5 روز تشکیل کلنی می دهند .

9

شمارش مخمر ها

---

10

شناسایی سودوموناس آئروژینوزا

---

11

شمارش باسيلوس سرئوس

این باکتری نیز با تولید سم باعث ایجاد اسهال و استفراغ و در نتیجه مسمومیت غذایی می شود که معمولا در غذاهایی مانند برنج پخته و ظرف های حاوی گوشت و سس وجود دارد .

12

شناسایی سالمونلا

عامل بوجود آمدن بیماری حصبه یا شبه حصبه می باشد .

13

شناسایی شیگلا

یکی از مهمترین باکتری های آلوده کننده آب و مواد غذایی می باشد که توسط ترشح سموم بر روده اثر گذاشته و ایجاد اسهال خونی می کند .

14

شناسایی یا شمارش انتروكوكوس ها

عامل ایجاد بیماری گوارشی می باشد .

15

شناسایی ویبریو کلرا

عامل بیماری وبا می باشد .

16

شناسایی ویبریو پاراهمولیتیکوس

عامل بیماری های گوارشی می باشد .

17

شمارش مخمر های اسموفیلیک

این ارگانیسم ها قادر به تحمل غلظت بالای قند هستند .

18

جداسازی باكتري هاي مزوفيل بي هوازي

باکتری هایی هستند که در کنسروها رشد کرده و در شرایط بی هوازی و دمای 35 تا37 درجه قادر به رشد هستند.

19

جداسازی باکتری های ترموفیل بی هوازی

باکتری هایی هستند که در کنسروها رشد کرده و در شرایط بی هوازی در درجه حرارت بالا قادر به رشد هستند .

20

جداسازی باکتری های ترموفیل هوازی

باکتری هایی هستند که در غذاهای کنسروی رشد کرده و در شرایط هوازی و در درجه حرارت بالا قادر به رشد هستند .

21

شمارش باکتری های اسید لاکتیک

عامل بوجود آوردن بیماری های گوارشی در انسان و تخریب محصولات غذایی هستند .

22

شمارش باکتری های سرمادوست (سایکروفیل)

باکتری هایی که قادرند در محصولاتی که در یخچال نگهداری می شوند رشد کنند ، دمای مورد نیاز برای رشد آنها 4 درجه سانتی گراد می باشد .

23

شمارش اسپورباكتري هاي گرمادوست هوازی

عامل ایجاد بیماری های گوارشی هستند .

24

شمارش اسپورباكتري هاي گرمادوست بی هوازی

عامل ایجاد بیماری های گوارشی هستند .

25

بررسي وجود تخم انگل در نمونه مواد غذايي

عامل ایجاد بیماری های گوارشی هستند .

26

شناسايي و اندازه گيري ريسه هاي كپك

برای بررسی وجود ریسه های( حیف ) کپک در محصولاتی مانند رب گوجه و سس گوجه فرنگی صورت می گیرد . این بررسی به صورت میکروسکوپی می باشد.

27

پليت ارسالي

برای بررسی آلودگی هوای کارخانجات ، مراکز تولید غذا و بیمارستان ها انجام می گردد .

28

شناسایی استاف اورئوس Finger Test

برای بررسی بهداشت فردی کارکنان کارخانجات و مراکز تولید غذا انجام می گردد .

29

شناسایی كليفرم Finger Test

برای بررسی بهداشت فردی کارکنان کارخانجات و مراکز تولید غذا انجام می گردد .

30

شمارش تعداد كلني Finger Test

برای بررسی بهداشت فردی کارکنان کارخانجات و مراکز تولید غذا انجام می گردد .

31

شناسایی E.Coli - Finger Test

برای بررسی بهداشت فردی کارکنان کارخانجات و مراکز تولید غذا انجام می گردد .

32

پایش سطوح و ابزار

---

33

جستجوی لیستریامونوستیوژنز

عامل ایجاد بیماری های گوارشی هستند .

34

جستجو کمپپیلو باکتر

عامل ایجاد بیماری های گوارشی هستند .

35

جستجوی یرسینیا انتروکولیتیکا

عامل ایجاد بیماری های گوارشی هستند .