فهرست آزمایشات شیمی آرایشی و بهداشتی


ردیف نام آزمون

1

اندازه گیری تیتر اسیدهای چرب در انواع صابون

2

اندازه گیری لهیدگی در صابون

3

اندازه گیری کل مواد چرب در انواع صابون

4

اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد در انواع صابون

5

اندازه گیری رطوبت و مواد فرار در انواع صابون

6

Nacl اندازه گیری کلرید ها بر حسب در انواع صابون

7

اندازه گیری مجموع مواد صابونی نشده و موادصابونی نشدنی در انواع صابون

8

اندازه گیری مواد نامحلول در اتانل در انواع صابون

9

اندازه گیری عدد اسیدی در انواع صابون

10

اندازه گیری قلیایی آزاد در صابون

11

اندازه گیری مواد نا محلول در آب در انواع صابون

12

اندازه گیری رزین در صابون

13

بررسی ترکیب وتداوم درصابون

14

بررسی پایداری در خمیر دندان

15

اندازه گیری باقیمانده خشک درمحصولات آرایشی و بهداشتی

16

بررسی آسانی خروج از لوله در خمیر دندان

17

اندازه گیری گرانروایی( ویسکوزیته) درشامپوی موی سر

18

بررسی پایداری حرارتی در رژلب

19

تشخیص وجود مواد اکسیدان در مایع و ژل ظرفشویی

20

بررسی پایداری در مایع و ژل ظرفشویی

21

بررسی آبکشی در مایع و ژل ظرفشویی

22

اندازه گیری قدرت امولسیون کنندگی چرک در مایع و ژل ظرفشویی

23

اندازه گیری نمک در محصولات آرایشی وبهداشتی

24

اندازه گیری فرمالدئید در شامپوی موی سر و مایع و ژل ظرفشویی

25

اندازه گیری کل مواد قابل استخراج در الکل در شامپوی موی سر

26

اندازه گیری فلزات سنگین برحسب سرب در شامپوی موی سر، مایع و ژل ظرفشویی، پاک کننده های دندان

27

بررسی پایداری دمایی شامپو

28

اندازه گیری زئین در شامپو

29

اندازه گیری pH در شامپوی موی سر، مایع و ژل ظرفشویی، پاک کننده های دندان

30

دستورالعمل بررسی ویژگی های ظاهری در مایع و ژل ظرفشویی و صابون

31

تعیین میزان خلوص آلومینیوم کلروهیدرات مورد مصرف درتهیه ضد عرق ها

32

اندازه گیری ماده فعال کاتیونیک

33

دستورالعمل اندازه گیری ماده فعال آنیونیک وآمفوتریک در شامپوی موی س

34

دستورالعمل اندازه گیری کلردرضدعرق

35

اندازه گیری دانسیته (چگالی)درافشانه مو

36

بررسی پایداری در اکسیدان

37

اندازه گیری ماده فعال آنیونیک

38

اندازه گیری اکسید روی در مواداولیه و محصولات آرایشی حاوی اکسید روی

39

اندازه گیری فلوراید در خمیردندان

40

اندازه گیری ارسنیک در شامپوی موی سر، مایع و ژل ظرفشویی و خمیر دندان

41

اندازه گیری آمونیاک آزاد در محصولات آرایشی و بهداشتی

42

شناسایی و اندازه گیری نیمه کمی رنگیزه های مشخص در رنگ مو

43

پایداری در کرم ها

44

اندازه گیری گلسیرین در محصولات آرایشی و بهداشتی

45

شناسایی لانولین در محصولات آرایشی و بهداشتی

46

در محصولات آرایشی و بهداشتیB5 شناسایی ویتامین

47

در محصولات آرایشی و بهداشتیAشناسایی ویتامین

48

در محصولات آرایشی و بهداشتیE شناسایی ویتامین

49

شناسایی تیتانیوم دی اکساید در محصولات آرایشی و بهداشتی

50

اندازه گیری پراکسید در رژلب

51

بررسی وجود ذرات خارجی در رژ لب

52

انداره گیری نقطه نرمی رژ لب

53

آسانی شانه کردن مو بعد از استفاده از افشانه مو

49

آسانی شستشو بعد از استفاده از افشانه مو

50

میزان افشانه کردن در افشانه مو

51

تاثیر رطوبت بر روی مویی که از افشانه استفاده کرده است

52

تست شعله بر روی افشانه مو

53

بررسی حالت مو بعد از مصرف مداوم افشانه مو

54

اندازه گیری درصد خالی شدن در افشانه مو

55

اندازه گیری هیدروژن پراکسید در اکسیدان

56

اندازه گیری یون پرسولفات و اکسیژن فعال در پودرهای بیرنگ کننده مو

57

اندازه گیری اسید تیوگلیکولات (مرکاپتو استیک اسید) در موبرها ، مواد صاف کننده و فرکننده مو

58

اندازه گیری دوام و آراستگی مو پس از استفاده از افشانه مو

59

بررسی سختی و شفافیت در افشانه مو

60

اندازه گیری سر ب در محصولات آرایشی و بهداشتی با روش طیف سنجی نوری جذب اتمی

61

اندازه گیری خاکستر در محصولات آرایشی و بهداشتی

62

تشخیص پروتئین در فرآورده های آرایشی و بهداشتی

63

اندازه گیری فلزات سنگین بر حسب سرب

64

اندازه گیری ماده فعال آنیونیک