شناسایی و تشخیص ویروس گاوی BVDV به روش PCR


شناسایی و تشخیص ویروس گاوی BVDV به روش PCR

تشخیص ویروس اسهال گاوی BVDV در گله های آلوده به روش PCR:

اسهال ویروسی گاوی یکی از مهم ترین بیماریها در صنعت گاوداری در سراسر جهان است و همواره خسارتهای زیادی را به دامداری ها رسانده است. این ویروس از جنس Pestivirus ها و خانواده فلاوی ویریده است. این ویروس دارای دو تایپ BVDVI, BVDV II است عامل این ویروس می تواند منجر به طیف وسیعی از علایم بالینی شود. شناسایی اشکال عفونت های حاد ویروس اسهال گاوی از نظر حفاظت زیستی به اندازه تشخیص حیوانات با عفونت پایدار دارای اهمیت می باشد .

تشخیص این ویروس با روشهای سرولوژی و مولکولی قابل تشخیص است.این ویروس دستگاههای تولید مثل، تنفس، گوارش سیستمهای قلبی عروقی ، سیستم ایمنی ،سیستم لنفاتیک ودستگاه عضلانی ، اسکلتی وسیستم اعصاب مرکزی را متاثر می سازد علاوه بر تمام این علایم بالینی ، مرده زایی وسقط جنین نیز در بین گله ها مشاهده می شود. انتقال بیماری عموما از طریق دامهای ناقل (PI) صورت می پذیرد .بررسی های متعددی بر روی این ویروس انجام پذیرفته است .این ویروس را می توان از خون ، شیر و بافت جدا کرد، ما در آزمایشگاه آزمون سلامت آسا با بروزترین مواد و تجهیزات RNA ویروسی از نمونه های ارسالی تخلیص کرده و با استفاده از پرایمر های تخصصی به کمک تکنیک RT-PCR ویروس را ردیابی می کنیم. مهم ترین عاملی که می تواند شمار تلفات و آلودگی را کاهش دهد کنترل بیماری است که شامل شناسایی وحذف دام PI وبه کار گیری واکسن تخفیف حدت یافته علیه BVDV می باشد.

                                                                         

 برچسب ها:

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: