آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی


TVNپودر گوشت چیست؟

شاخص TVN به معنی مجموع نیتروژن فرار است که حاصل فرایندهای میکروبی می باشد. این شاخص معمولا برای بررسی کیفیت انواع پودر گوشت و پودر ماهی استفاده می شود.

اندازه گیری چربی در مواد غذایی

برای اندازه گیری چربی در مواد غذایی به روش سوکسله، چربی غذا به صورت مداوم با یک حلال غیر قطبی نظیر دی متیل اتر یا هگزان در مدت زمان تقریبا 1 ساعت , استخراج می شود. برای اطلاعات بیشتر این مقاله از آسالب را بخوانید.