پیوندها


برخی از سایت های مرتبط :                                                                                                    برخی از شرکتهای  همکار:

- سازمان ملی استاندارد ایران                                                                                                                                   - شرکت آب منطقه ای کرمانشاه             

-اداره کل استاندارد استان تهران                                                                                                                               - شرکت آب منطقه ای یزد             

- سازمان غذا و دارو                                                                                                                                                - شرکت آب منطقه ای قم           

- معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                                                                      - شرکت آب منطقه ای مازندران       

- معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران                                                                                                     - شرکت آب منطقه ای همدان       

- معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی                                                                                          - شرکت آب منطقه ای کرمان      

- سازمان حفاظت محیط زیست   

- انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاههای معتمد محیط زیست                                                         

- سازمان دامپزشکی کل کشور

- اداره کل دامپزشکی استان تهران

- انجمن صنفی آزمایشگاههای دامپزشکی کشور                                                                     

- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

- شرکت آب و فاضلاب استان تهران

- شرکت مدیریت منابع آب ایران

- کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

- سازمان بهداشت جهانی WHO

- سازمان  OIE