فهرست آزمایشات آب و پساب


ردیف

نام آزمون

توضیحات

1

pH

PH متری روشی برای اندازه گیری میزان اسیدیته یا قلیائیت مایعات است و معمولا با دستگاه PH متر اندازه گیری می شود .

2

هدایت

تعیین هدایت یکی از راههای ساده برای اندازه گیری میزان املاح هادی در آب است و معمولا با دستگاه هدایت سنج انجام می شود .

این شاخص نشان دهنده جران الکتریکی در یک نمونه آب می باشد .

3

کدورت

کدورت بیانگر توانایی آب در عبور دادن نور و یا معیاری برای میزان جذب نور یا پراکندگی نور توسط مواد معلق در آب می باشد .

4

مواد معلق TSS

TSS ذرات معلق موجود در آب می باشند و معمولا با روش وزن سنجی تعیین می شود .

5

كل مواد محلول TDS

TDS کل مواد جامد محلول در آب می باشد که برابر با مجموع غلظت همه یون های موجود در می باشد و با روش وزن سنجی تعیین می شود .

6

سختی کل

سختی معمولا بر اساس دو یون کلسیم و منیزیم تعریف می شود اما به طور کل سختی به دلیل وجود کاتیون های محلول در آب بوجود می آید .

7

کلسیم

کلسیم یکی از عوامل سختی آب است و اساس آزمون اندازه گیری کلسیم در آب تیترومتری با CDTA می باشد .

8

منیزیوم

منیزیم یکی از عوامل سختی آب است و اساس آزمون اندازه گیری منیزیم در آب تیترومتری با CDTA می باشد .

9

کلرور

یکی از آنیون های مهم در آب می باشد و روش معمول اندازه گیری کلرور روش آرژانتومتری است .

10

قلیائیت نسبت به فنل

( كربنات)

بیانگر ظرفیت آب برای خنثی کردن اسید افزوده شده تا رسیدن به PH=7 می باشد .

11

قلیائیت كل

(مجموع بي كربنات وكربنات)

بیانگر ظرفیت آب برای خنثی کردن اسید افزوده شده تا رسیدن به PH=4.5می باشد .قلیائیت عامل ایجاد تلخی است .

روش اندازه گیری تیتراسیون می باشد .

12

سولفات

سولفات یکی از آنیون های اصلی موجود در آب است و تعیین مقدار آن عموما بر اساس روش کدورت سنجی انجام می شود .

13

سدیم

از جمله کاتیون های اصلی آب است که مقدار آن با روش نشر اتمی تعیین می شود .

14

پتاسیم

از جمله کاتیون های اصلی آب است که مقدار آن با روش نشر اتمی تعیین می شود .

15

سیلیس

اندازه گیری سیلیس در نمونه های آبی معمولا با روش رنگ سنجی انجام می شود .

16

آمونیاک

آمونیاک یکی از شاخص های آلودگی آب است که به روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

17

نیترات

از منابع مهم آلودگی آب هستند که بوسیله رنگ سنجی اندازه گیری می شوند .

18

نیتریت

از منابع آلودگی آب می باشد که معمولا طی پدیده Nitrification از امونیاک بوجود می آید.

19

ازت آلی

فاضلاب های شهری ، صنعتی و مواد دفعی حیوانی- گیاهی معمولا شامل مقدار قابل توجهی از نیتروژن آلی هستند که در طول زمان به نیترات و نیتریت تبدیل شده و به آبهای زیر زمینی راه می یابند .

20

ازت کل

به مجموع غلظت نیترات ، نیتریت ، آمونیاک و ازت آلی گفته می شود که بیانگر میزان آلودگی آب با آلاینده های نیتروژنی می باشد .

21

سولفیت

یکی از آنیون های موجود در آب ها می باشد که به روش تیتراسیون اندازه گیری می شود .

22

پرمنگنات مصرفی

یکی از راههای تعیین مواد آلی آب است . منشا ترکیبات آلی در آب خام فاضلاب ها یا خاکهایی است که آب از روی آنها عبور کرده است مبنای محاسبه بر اساس مصرف پرمنگنات پتاسیم است که جهت اکسید کردن ترکیبات آلی بکار گرفته می شود .

23

رنگ

به رنگی که در اثر مواد محلول در آب ایجاد شده و پس از صاف کردن نمونه با صافی غشایی با منافذی با قطر 0.45µm تعیین

می گردد .معمولا رنگ به روش نور سنجی تعیین می شود .

24

سختی موقت بر حسب (CaCO3)

بخشی از سختی آب که پس از جوشاندن آب در آن از بین می رود ، سختی موقت می گویند .

روش اندازه گیری سختی موقت تیترومتری می باشد .

25

مواد محلول معدنی – FDS

جامدات محلول معدنی که در دمای550 درجه سانتی گراد کوره با قی می مانند .و روش اندازه گیری وزن سنجی می باشد .

26

مواد محلول آلی- VDS

جامدات محلول آلی ، جامدات محلولی هستند که درون کوره 550 درجه فرارمی باشند و روش اندازه گیری ، وزن سنجی می باشد .

27

مواد معلق معدنی – FSS

جامدات معلق معدنی ، با قی مانده صافی هستند که درون کوره الکتریکی در دمای 550 درجه باقی می مانند و روش اندازه گیری وزن سنجی می باشد .

28

مواد معلق آلی – VSS

جامدات معلق آلی ، جامدات معلق و باقی مانده صافی هستند که دورن کوره 550 درجه فرار می باشند و در این دما از بین می روند و روش اندازه گیری وزن سنجی می باشد .

29

مواد كل - TS

کل جامدات محلول و معلق که بعد از خشک شدن در دمای 104 درجه توزین می شود.

30

مواد كل معدني - FS

کل مواد معدنی محلول و معلق که در دمای 550 درجه باقی می مانند و روش اندازه گیری وزن سنجی می باشد .

31

مواد كل آلي - VS

کل مواد آلی محلول و معلق که در دمای 550 درجه فرار هستند و روش اندازه گیری وزن سنجی می باشد .

32

درجه حرارت

دمای آب که با ترمومتر اندازه گیری می شود .

33

دي اكسيد كربن- CO2

یکی از گازهای محلول در آب است و با روش رنگ سنجی در محل اندازه گیری می شود .

34

هيدروژن سولفوره- SH2

یکی از گازهای محلول در آب است و با روش رنگ سنجی در محل اندازه گیری می شود .

35

اكسيژن محلول DO

یکی از گازهای محلول در آب است و با روش رنگ سنجی در محل اندازه گیری می شود .

36

BOD

منظور از BOD ، تعیین میزان اکسیژن مورد نیاز واکنشهای اکسیداسیونی است که بوسیله باکتری ها در یک لیتر آب و

تحت شرایط معیین وزمان مشخص تعیین می گردد. روش اندازه گیری تیتراسیون – دستگاهی می باشد .

37

COD

منظور از COD ، تعیین مقدار اکسیژن معادل با آن قسمت از مواد آلی و ترکیبات معدنی موجود در نمونه آب و پساب است که

اکسیدکننده های قوی تحت شرایط اختصاصی روی آن موثر واقع می شوند . روش اندازه گیری دستگاهی ورنگ سنجی می باشد .

38

TOC

بیانگر میزان کل مواد آلی موجود در محلول می باشد .

39

فسفات کل (فسفر)

بر حسب p

شاخص مقدار مواد مغذی موجود در نمونه های آب بخصوص دریاچه های پشت سدها می باشد و

در پساب ها نیز یکی از شاخص های تعیین آلودگی پساب می باشد. روش اندازه گیری رنگ سنجی می باشد .

40

چربي

مقدار چربی و روغن یکی از شاخص های آلودگی آب و پساب می باشد و با روش وزن سنجی اندازه گیری می شود .

41

دترجنت

مقدار مواد شوینده موجود در نمونه های اب و پساب می باشد که با روش وزن سنجی اندازه گیری می شود .

42

قابليت ته نشيني -SS

شاخصی از میزان مواد جامد نامحلول در آب یا پساب است و روش اندازه گیری دستگاهی است .

43

دانسيته(جرم حجمي)

وزن مخصوص نمونه آب یا پساب که میزان مواد محلول یا نا محلول موجود در نمونه ها را نشان میدهد و

روش اندازه گیری وزن سنجی می باشد .

44

SAR

SAR یا نسبت جذب سدیم یکی از پارامترهای تعیین کننده کیفیت آبی است که در مصارف آیاری و کشاورزی استفاده می شود .این شاخص برای مدیریت خاکهایی که تحت تاثیر سدیم قرار گرفته اند استفاده می شود و با کمک غلظت کاتیون های قلیایی و قلیایی خاکی تعیین می شود .

45

درصد شوري

میزان املاح کلرید سدیم موجود در نمونه آب و پساب است و به روش دستگاهی اندازه گیری می شود .

46

دبي

حجم آب یا پساب که از سطح مقطع مشخصی عبور می کند و به روش دستگاهی اندازه گیری می شود .

47

Transmittance

میزان عبور نور با طیف مشخص از نمونه های آب یا پساب است و شاخصی برای کدورت نمون ها می باشد و به روش طیف سنجی اندازه گیری می شود .

48

كلر باقيمانده

مقدار کلری است که پس از افزودن ترکیبات کلره به آب و مصرف شدن آن در آب باقی می ماند و به روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

49

جارتست آب

آزمایش تحقیقاتی است که جهت بررسی تصفیه پذیری نمونه آب بکار می رود . در این آزمون از مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده جهت تصفیه آب و رساندن آن به حد قابل شرب و با دور و زمان های های متفاوت استفاده می شود .

50

جارتست پساب

آزمایش تحقیقاتی است که جهت بررسی تصفیه پذیری نمونه پساب بکار می رود . در این آزمون از مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده و دورهای چرخشی و زمان های متفاوت استفاده می شود تا نمونه پساب به حد قابل دفع از محیط زیست رسانده شود .

51

S.V.I

حجمی فاضلاب ، یکی از شاخص های پساب است که با استفاده از فاکتورهای مختلف محاسبه می شود .

52

آلومينيوم بر حسب  Al

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

53

آهن بر حسب  Fe

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

54

مس بر حسب Cu

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

55

نیکل بر حسب (Ni)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

56

روی بر حسب (Zn)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

57

کروم کل بر حسب (Cr)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

58

کروم 3+ بر حسب (Cr)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

59

کروم 6+ بر حسب (Cr)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

60

سیاناید بر حسب (CN)

مقدار سیاناید موجود در آب یا پساب یکی از فاکتورهای سمی نمونه ها می باشد که با روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

61

سرب بر حسب (Pb)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

62

کادمیوم بر حسب (Cd)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

63

کبالت بر حسب (Co)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

64

نقره بر حسب (Ag)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

65

جيوه بر حسب (Hg)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

66

قلع بر حسب (Sn)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

67

بر - بر حسب (B)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

68

باريم بر حسب (Ba)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

69

برليوم بر حسب (Be)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود .

70

برومات بر حسب (BrO3)

یکی از ترکیبات سمی است که در تصفیه خانه ها به عنوان محصول جانبی در نمونه های آب تولید می شود و

به روش کروماتوگرافی تعویض یدی اندازه گیری می شود .

71

برومايد بر حسب (Br)

یکی از یون های محلول در آب است که با روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود.

72

فلورايد بر حسبF

یکی از یون های محلول در آب است که با روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود.

73

پلاتين بر حسب  Pt

یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود.

74

موليبدن بر حسب  Mo

یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود.

75

انتيموان بر حسب (Sb)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود.

76

ارسنیک بر حسب (As)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود.

77

سلنیوم بر حسب (Se)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود.

78

وانادیوم بر حسب (V)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود.

79

استرانسيوم بر حسب (Sr)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود.

80

بیسموت بر حسب (Bi)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود.

81

ليتيم بر حسب (Li)

یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود.

82

آهن 2 ظرفيتي

برحسبFe 2

یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود.

83

آهن 3 ظرفيتي

بر حسبFe 3

یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود.

84

تيتانيوم بر حسب  Ti

یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود.

85

فنل

یکی از آلاینده های آلی آب یا پساب است که به روش دستگاهیی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

86

فرمالدئيد

یکی از آلاینده های آلی آب یا پساب است که به روش دستگاهیی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

87

اشعه آلفا

یکی از آلاینده های نمونه های آب یا پساب است که با روش واریومتری اندازه گیری می شود.

88

اشعه بتا

یکی از آلاینده های نمونه های آب یا پساب است که با روش واریومتری اندازه گیری می شود.

89

سموم شيميائي كشاورزي (تشخيص وجود يا عدم وجود )

از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

90

تري هالومتانها

  THM

از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

91

كل هيدروكربن هاي نفتي (TPH)

از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

92

هيدرو كربنهاي

حلقوي نفتي

(PAH)

از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

93

BTEX(بنزن- تولوئن- زايلن)

از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

94

MTBE

از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

95

سموم کشاورزی

(سموم فسفره )

از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

96

سموم کشاورزی

(سموم كلره )

از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

97

آزمون تحقیقاتی خورندگی آب

---

98

منگنز برحسب (Mn)

---

99

SDI -5

---

100

SDI-10

---

101

SDI-15

---

102

MLSS

---

103

MLVSS

---

104

ید در آب برحسب I

---

105

گالیم بر حسب (Ga)

---

106

DOC برحسب C

---

                                                                                                                                                                                               

جارتست

تعیین در صد مواد لازم جهت تصفیه پذیری آب و پساب و حذف عوامل آلاینده مغایر با استاندارد