عضو هیئت مدیره انجمن صنفی آزمایشگاههای دامپزشکی ایران