آزمون ها


آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایش های فیزیکی و شیمیایی مربوط به آب و فاضلاب و تعیین کیفیت منابع آبی مختلف
آزمایشگاه مواد غذایی

آزمایشگاه مواد غذایی

آزمایش های مربوط به مواد غذایی
آزمایشگاه دامپزشکی، هماتولوژی، انگل شناسی و بیوشیمی خون

آزمایشگاه دامپزشکی، هماتولوژی، انگل شناسی و بیوشیمی خون

آزمایشگاه دامپزشکی، هماتولوژی، انگل شناسی و بیوشیمی خون
آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمونهای میکروبی مربوط به مواد غذایی- خوراک دام و طیور - آب و فاضلاب - بیولوژی آب و فاضلاب - جستجو و شمارش و تعیین سایز فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها