فهرست آزمایشات مولکولی - بیولوژی


1

Leptospirosis

2

Neospora

3

IBR

4

BVDV-RT- PCR

5

تعيين آلودگي در پودر گوشت و تعیین منشا گوشت خام

6

(IBR/BVDV/Neospora/Leptospirosisعامل سقط جنين (4

7

ND-RT PCR

8

Bird Sexing PCR

9

تشخیص ماهی تن در کنسرو ماهی تن در روغن

10

تشخیص سالمونلا به روش PCR

11

IBV - RT PCR

12

Influenza- RT PCR

13

ردیابی گوشت ماهی